ટીચર.. આ પક્ષી ના - comedy jokes

ટીચ

Ĵɑ͠ĶĶɑ͠ş ĴǿĶєş😜😂 ટીચર.. આ પક્ષી ના પગ જોઈને તેનું નામ લખો. પપ્પુ.. મને નથી ખબર.. ટીચર.. તું ફેઇલ.. તારું નામ શું છે? પપ્પુ.. મારા પગ જોઈને લખી લ્યો..... 😜😜😜😂😂

    jokes messages in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys