જે સંબંધ દિલથી હોય - good morning quotes

જે સ

જે સંબંધ દિલથી હોય એ જ આગળ વધે છે, બાકી આ આંખોની પસંદ તો રોજ બદલાય છે !! 🌹💐🌹શુભ સવાર🌹💐🌹

    g.morning Messages in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys