હસવાની જગ્યાઓ તો ઘણી - good morning quotes in hindi

હસવ

હસવાની જગ્યાઓ તો ઘણી હોય છે સાહેબ, પરંતુ રડવાના ખભા અને ખૂણા બહુ ઓછા હોય છે !! 🌹💐🌹શુભ સવાર🌹

    g.morning Messages in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys