સાચું કહ્યું છે કોઇક - good morning wishes for friends

સાચ

સાચું કહ્યું છે કોઇક કે,   "સમય ની સાથે બધા બદલાય જાય છે.   ભુલ એમની નથી જે બદલાય ગયા છે " ભુલ આપડી છે કે આપડે પહેલા જેવા જ રહી ગયા "     🍀GOOD MORNING 🍀

    g.morning Messages in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys