જે વ્યક્તિ તમને તમારા - good night images with quotes

જે વ

જે વ્યક્તિ તમને તમારા ભૂતકાળ સાથે ન સ્વીકારે, એની સાથે તમારું ભવિષ્ય શક્ય જ નથી !! 🌹💐🌹શુભ રાત્રી🌹💐🌹

    g.night Messages in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys