જે માણસ મુસીબતો સામે - good morning quotes in hindi

જે મ

જે માણસ મુસીબતો સામે નથી નમતો, એની જ સામે આ દુનિયા નમી જાય છે !! 🌹💐🌹શુભ સવાર🌹💐🌹

    g.morning Messages in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys