ઉંચા ઉડવા માટે પાંખો - good morning msg

ઉંચ

ઉંચા ઉડવા માટે પાંખો ની જરૂર તો, પક્ષી ને પડે છે સાહેબ, માણસ તો જેટલો નમે, એટલો જ ઉંચો જાય છે 🍀🙏 શુભ સવાર 🙏🍀😊

    g.morning Messages in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys