Good Morning | Good Morning Massage | Good Morning Sms

*નિખાલસ મન નો નિખાર*અલગ* *હોય છે* *દોસ્તી અને દુનિયા નો વહેવાર*અલગ* *હોય છે.* *આંખો તો સહુની સરખી હોય ,*બસ* *જોવાનો અંદાજ અલગ હોય છે.* *"જીતવાનું"...તો ક્યારેક જ હોય છે, પણ...* *"શીખવાનું " દરેક વખતે હોય છે...* *💐Góòđ Möŕñîñg 💐*

    good morning in hindi