good morning msg - Hp Video Status

good morni

તકલીફના પહેલા બે અક્ષરમાં જ તક છુપાયેલી છે, માટે તકલીફ પડે તો તેમાંથી તક શોધતા શીખી લો સફળતા નક્કી મળશે. 😘 શુભ સવાર 😘

    good morning in hindi