good morning quotes in hindi - Hp Video Status

good morni

સફળતા કરતા સંતોષ ઉત્તમ છે કારણ સફળતા એ બીજા નક્કી કરે છે જ્યારે સંતોષ એ આપણો આત્મા નક્કી કરે છે. Good morning

    good morning in hindi