એવા લોકો માટે ખોટો - gujarati status

એવા

એવા લોકો માટે ખોટો સમય ના બગાડતા, જે તમારી સાથે બે મિનીટ પણ સરખી વાત નથી કરતા !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys