પ્રેમ તો તકદીરમાં લખ્યો - gujarati love status

પ્ર

પ્રેમ તો તકદીરમાં લખ્યો હોય છે, કોઈના માટે રડવાથી કોઈ આપણું થતું નથી !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys