જે દિલમાં ધડકતા હોય - gujarati sad status

જે દ

જે દિલમાં ધડકતા હોય છે, આંખોથી પણ એ જ ટપકતા હોય છે !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys