બધા કહે છે નસીબની - gujarati funny status

બધા

બધા કહે છે નસીબની વાત છે, પણ મારી બરબાદીમાં માત્ર તારો હાથ છે !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys