શું હતો હું ને શું - gujarati quotes

શું

શું હતો હું ને શું થઇ ગયો, તારા જુઠા પ્રેમમાં તબાહ થઇ ગયો !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys