ખબર છે એ મારી - gujarati love quotes

ખબર

ખબર છે એ મારી નથી, તો પણ આ દિલ એને મેળવવા માટે ધડકે છે !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys