આતો નજર નજરની વાત - gujarati Sad quotes

આતો

આતો નજર નજરની વાત છે સાહેબ, મારી એના પરથી હટતી નથી અને એની મારા પર પડતી નથી !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys