મફતમાં હતો એટલે - gujarati Funny quotes

મફત

મફતમાં હતો એટલે એમને પસંદ ના આવ્યો, મારો એ પ્રેમ જે કરોડોનો હતો !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys