તું નજર ના લાગે - gujarati status

તું

તું નજર ના લાગે એટલે કાજલ લગાવે છે, કે પછી નજર ના હટે એટલા માટે !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys