ખબર નથી પડતી તમારો - gujarati love status

ખબર

ખબર નથી પડતી તમારો આ શોખ કેવો છે યાર, તમે મને રડાવો નહીં ત્યાં સુધી તમને શાંતિ નથી મળતી !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys