મને હંમેશા મુશળધાર જ - gujarati sad status

મને

મને હંમેશા મુશળધાર જ ગમે છે, પછી ભલે એ વરસાદ હોય કે પ્રેમ હોય કે પછી વેદના !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys