છોકરો ભણીગણીને પોતાના - gujarati funny status

છોક

છોકરો ભણીગણીને પોતાના પગ ઉપર ઉભો રહેતા શીખે, ત્યાં સુધીમાં સાથે ભણતી છોકરીના બાળકો ચાલતા શીખી ગયા હોય છે !! 😝😝😝😝😝😝

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys