લગ્ન એની સાથે કરો - gujarati love quotes

લગ્

લગ્ન એની સાથે કરો, જેને જોઇને એટલી ખુશી થાય જેટલી ખાવાનું જોઇને થાય છે !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys