બસ તારો સાથ મેળવવા - gujarati sad quotes

બસ ત

બસ તારો સાથ મેળવવા કેટલું સહન કરું છું, તું નહીં સમજી શકે ક્યારેય કે હું કેવી રીતે જીવું છું !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys