એ જિંદગી થોડો ઓછો - gujarati funny quotes

એ જિ

એ જિંદગી થોડો ઓછો થાક આપજે, કેમ કે હું મજબુર છું મજદૂર નહીં !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys