લોકો કરે એ કહીને - gujarati sad status - whatsapp status

લોક

લોકો કરે એ કહીને કરે છે વ્હાલા, અને અમે કરીએ એ ખબર પણ નથી પડવા દેતા !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys