પોતાના એ જ હોય - gujarati funny status - whatsapp status

પોત

પોતાના એ જ હોય છે જે કહ્યા વગર સાથે ઉભા રહે, કહેવા પર તો કેટલીક વાર અજાણ્યા પણ મદદ કરી દે છે !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys