એક જ દિવસ થાય - gujarati quotes - whatsapp status

એક જ

એક જ દિવસ થાય છે પ્રેમ થવામાં, પણ જો પ્રેમમાં દગો મળે તો આખી જિંદગી નીકળી જાય ભૂલવામાં !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys