મુલાકાત જ નથી થતી - gujarati love quotes - whatsapp status

મુલ

મુલાકાત જ નથી થતી આપણી, બાકી પ્રેમ તો બંનેના દિલમાં છે !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys