વધારે પડતા Friendly પણ - gujarati quotes - whatsapp status

વધા

વધારે પડતા Friendly પણ ના થઇ જશો સાહેબ, સામેવાળા નવરા સમજીને Ignore કરવા લાગશે !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys