તમારું ધાર્યું થાય તો - gujarati sad status - whatsapp status

તમા

તમારું ધાર્યું થાય તો તમે ખુશ, અને ના થાય તો બળવા વાળા ખુશ !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys