કોઈને ખોઈને પણ ચાહતા - gujarati quotes - whatsapp status

કોઈ

કોઈને ખોઈને પણ ચાહતા રહેવું, એ દરેક લોકોનું કામ નથી સાહેબ !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys