ના જાણે કિસ્મતને - gujarati funny quotes - whatsapp status

ના જ

ના જાણે કિસ્મતને શું મંજુર છે, તું અહીં ક્યાંય નથી છતાં હાજરાહજૂર છે !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys