શરીર તો વેચતા - gujarati status - whatsapp status

શરી

શરીર તો વેચતા પણ મળે છે, પણ હું તો તારા પ્રેમનો તરસ્યો હતો !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys