બસ પૂછવાની હિંમત - gujarati sad status - whatsapp status

બસ પ

બસ પૂછવાની હિંમત હોવી જોઈએ, બાકી સામેથી તો હા જ હોય છે !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys