gujarati funny whatsapp status for you

gujarati f

અમુક પાતળી છોકરીઓને જોઇને મચ્છર પણ મૂંઝાઈ જાય, આનું લોહી પીને જાઉં કે આપીને !! 😂😂😂😂😂😂

    whatsapp gujarati in hindi